Newsletter 12 października 2020

„Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.”

PRZEDSIĘBIORCO UBIEGAJ SIĘ O DOFINANSOWANIE

 

 

zwrot kosztów kwalifikowanych do 50%

składanie wniosków: 26 październik – 24 listopad 2020

 

DOKŁADNE INFORMACJE:

https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie- 42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimilub- ich-rozwoj.html

DLA KOGO?

Rolnicy, domownicy lub małżonkowie rolników działających min. w sektorach wg PKD:
10.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.41.Z Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych
10.51.Z Przetwórstwo mleka i wyrób serów
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie produkcji wyrobów z jaj
10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana – dotyczy podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie przetwórstwa miodu
11.02 Z Produkcja win gronowych
11.03.Z Produkcja cydru i pozostałych win owocowych, z wyłączeniem produkcji wyrobów winopochodnych i winopodobnych

ILE?

Refundacji podlegają koszty poniesione przez beneficjenta w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych.

  • minimalna wysokość pomocy – 10 tys. zł
  • maksymalna wysokość pomocy – 500 tys. zł lub 100 tys. zł

PRZYKŁADOWE KRYTERIA WYBORU

  • innowacyjność operacji
  • wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy
  • inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom klimatu
  • uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości
  • operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem

PRZYKŁADOWE KOSZTY KWALIFIKOWANE

1) zakup (wraz z instalacją)
a) maszyn lub urządzeń do:
– magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
– przetwarzania produktów rolnych,
– magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
– przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,
b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,
c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;
2) budowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa lub remont połączony z modernizacją:
a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),
b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych
c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
3) przygotowanie dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:
– kosztorysów,
– projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
– przygotowania biznesplanu,

 

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi SM:

www.facebook.com/producentbaginbox

www.linkedin.com/company/bag-in-box-poland

Pozostałe aktualności