Dotacje

Zator, 30.12.2022

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym” (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości działanie 1.2.1 B) zapraszamy do złożenia oferty cenowej na realizację usług doradczych w zakresie patentów – 2 szt.

 

 

Zator, 08.12.2022

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę automatycznej stacji podającej gamma indykator (1 komplet) kod CVP 42997300-4 – Roboty przemysłowe w ramach projektu: „Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym”.

Zakończenie postępowania przetargowego:

 

 

Zator, 07.10.2022

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym” (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości działanie 1.2.1 B) zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty techniczno-cenowej na dostawę instalacji chłodzącej do układu wtryskowego kod CVP 42994200-2.

Informacja o projekcie znajduje się na stronie www.bibp.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

 

 

Zakończenie postępowania przetargowego:

Zator, 01.09.2022

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym” (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości działanie 1.2.1 B) zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty techniczno-cenowej na dostawę instalacji chłodzącej do układu wtryskowego kod CVP 42994200-2.

Informacja o projekcie znajduje się na stronie www.bibp.pl oraz www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl.

Nr ogłoszenia z bazy 2022-17833-124660

 

Zakończenie postępowania przetargowego

Zator, 01.09.2022

 

 

 

W związku z realizacją projektu „Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym” (Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości działanie 1.2.1 B) zapraszamy do udziału w postępowaniu przetargowym i złożenia oferty techniczno-cenowej na dostawę kompletu trzech sztuk linii wtryskowych kod CVP 42994200-2 – Maszyny do przerobu tworzyw sztucznych.

 

Zakończenie postępowania przetargowego

Zator, 25.04.2022

 

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na opracowanie i wykonanie form wtryskowych:

02.06.2022

Informacje o wynikach:

Zator, 15.02.2022

 

 

Zapraszam do złożenia zapytań ofertowych na tłumacza j. włoskiego na targach Vinitaly, Werona 10-13 kwiecień 2022:

25.02.2022

Wyniki postępowania:

 

 

 

Zator, 03.02.2022

 

 

Zapraszam do złożenia zapytań ofertowych na tłumacza j. włoskiego na targach Vinitaly, Werona 10-13 kwiecień 2022:

 

 

Zator, 08.09.2021

 

 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na dostawę narzędzi wtryskowych (kod CVP 43415000-5 – Formy odlewnicze) w ramach projektu: „Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym”

18.10.2021

Wyniki postępowania – wybór wykonawcy na formy wtryskowe:

 

 

Zator, 19.08.2021

 

 

 

Zapraszam do złożenia zapytań ofertowych na projekt i wykonanie zabudowy stoiska, w ramach projektu – „Rozwój działalności eksportowej firmy BIBP”

 

Wyniki postepowania:

 

 

Zator, 22.07.2021

 

 

 

Zapraszam do złożenia zapytań ofertowych na materiały promocyjne, w ramach projektu – „Rozwój działalności eksportowej firmy BIBP”

 

Wyniki postępowania: 

 

Zator, 10.03.2021

 

 

Zapraszam do złożenia oferty cenowej na usługę badawczą: Badanie, dobór tworzyw i model 3D dla rodziny zaworów dedykowanych do opakowań bag in box, kod CVP 73100000-3 Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe ramach projektu:

„Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym”

W dniu 13.04.2021 zakończono postępowanie przetargowe w ramach realizacji zadania 1.

Wyniki postępowania:

 

 

 

BIBP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt:

„Opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym”

Projekt współfinansowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Całkowita wartość projektu: 4 938 954,21 PLN

Kwota dofinansowania: 2 065 041,08 PLN

 

Projekt ma na celu opracowanie technologii produkcji usprawnionych jakościowo i funkcjonalnie zaworów do opakowań elastycznych bag in box stosowanych w przemyśle spożywczym w okresie 01.01.2021 -30.06.2023 roku, poprzez realizację prac badawczo- rozwojowych wraz z wdrożeniem wyników badań na rynek opakowań typu bag in box.

 

 

Zator, 26.01.2021

 

 

Tytuł operacji: „Wdrożenie do produkcji firmy BIBP Sp. z o.o. nowego produktu w postaci kraników zamykających w opakowaniach bag-in-box dzięki zakupowi nowoczesnej wtryskarki”

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji nowego produktu dzięki zakupowi innowacyjnego urządzenia oraz utworzenie nowych miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Jako główne cele jakie zamierza przedsiębiorstwo osiągnąć poprzez realizację operacji można wskazać:

– rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa – w wyniku realizacji inwestycji i nabyciu nowoczesnej wtryskarki, Wnioskodawca wdroży do produkcji własnej kraniki do opakowań bag-in-box, które produkuje firma. Po wdrożeniu produkcji kraników firma uniezależni się od poddostawców i będzie mogła we własnym zakresie produkować kompletne opakowanie bag-in-box.

– zapewnienie najwyższej jakości produktów ze względu na uzyskanie wpływu i kontroli nad całością procesu produkcyjnego opakowania.

– podniesienie jakości organizacji procesu produkcyjnego – do chwili obecnej kraniki do worków były kupowane od firm zewnętrznych, co niesie ze sobą trudności organizacyjno – logistyczne

– zwiększenie wydajności produkcyjnej w aspekcie ilościowym i czasowym – dzięki wdrożeniu do produkcji kranika do worków bag-in box możliwa będzie realizacja większej ilości zleceń, a także ich realizacja w krótszym czasie. Nie będzie bowiem konieczności czekania na dostawy kraników od dostawców

– minimalizacja kosztów produkcji – oszczędność będzie wynikała z zastosowania wysokowydajnej i ekonomicznej wtryskarki, której zastosowanie umożliwi wykonanie dużej ilości wyrobów o najwyższej jakości w krótkim czasie. Dzięki temu firma będzie miała możliwość zaoferowania klientom bardzo atrakcyjnej ceny jednostkowej swoich produktów, a także zachowanie cen na konkurencyjnym poziomie.

Wartość operacji: 477 429,08 PLN

Wartość uzyskanego dofinasowania: 155 067,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020


 

Zator 11.01.2021

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma BIBP Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.Poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia nowej technologii walidacji skuteczności sterylizacji opakowań metodą radiacyjną z wykorzystaniem mikroorganizmów endemicznych izolowanych ze środowiska produkcji
2.Docelowe wdrożenie do procesu produkcyjnego firmy nową innowacyjną technologię produkcji wykorzystującą nowy system walidacji
3.Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:

1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych usług proinnowacyjnych
2. Zwiększenie sprzedaży
3. Pozyskanie nowych rynków zbytu zwłaszcza na rynkach zagranicznych
4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa

Przedmiotem usługi będzie przygotowanie dokumentacji pod zgłoszenie patentowe technologii walidacji skuteczności sterylizacji opakowań metodą radiacyjną będącej efektem prac B+R w Centrum Badawczo Rozwojowym opakowań bag in box dla przemysłu. W ramach świadczonych usług zostaną przygotowane następujące dokumenty potrzebne do zgłoszenia w Urzędzie Patentowy RP:
– wykonania badania ze stanu techniki (zwieńczonego raportem zawierającym elementy oceny zdolności patentowej rozwiązania),
– przygotowania zgłoszenia wynalazku i jego zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:

  • pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii
    prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym
    (w okresie realizacji projektu);
  • pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony
    przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich
    ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu technik

Wartość projektu: 7 380,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 100,00 PLN


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma BIBP Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, w tym w zakresie rynków priorytetowych – zdobycie udziału na rynkach Rosji oraz Włoch, a także rozwój działalności eksportowej na rynku niemieckim.

Cele sprzedażowe:

– pozyskanie po dwóch strategicznych dystrybutorów produktów BIBP na każdym z rynków docelowych,

– wzrost przychodów z eksportu na poziomie ok. 15 % w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

– rozbudowa sieci sprzedaży

Cele jakościowe:

– pozyskanie wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach docelowych

– zwiększenie rozpoznawalności firmy BIBP na rynkach docelowych

– zacieśnienie współpracy z parterami handlowymi.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę BIBP. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów, potencjału rozwojowego firmy wykazała, że koniecznym warunkiem rozwoju firmy jest rozwój jej działalności eksportowej. Dlatego w ramach opracowanego planu rozwoju eksportu firma weźmie udział w 5 targach branżowych w charakterze wystawcy (oraz inne działania uzupełniające, nie będące jednakże przedmiotem niniejszego projektu). Realizacja PRE pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa, zwiększenie płynności finansowej i stabilności przychodów poprzez minimalizację efektów fluktuacji rynku

Wartość projektu: 482 672,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 199 352,44 PLN


 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma BIBP Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi Priorytetowej Regionalna Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP.

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę BIBP. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów, potencjału rozwojowego firmy wykazała, że koniecznym warunkiem rozwoju firmy jest rozwój jej działalności eksportowej. Dlatego w ramach opracowanego planu rozwoju eksportu firma weźmie udział w 4 targach branżowych w charakterze wystawcy (oraz inne działania uzupełniające, nie będące jednakże przedmiotem niniejszego projektu). Realizacja PRE pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa, zwiększenie płynności finansowej i stabilności przychodów poprzez minimalizację efektów fluktuacji rynku.

Celem ogólnym projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, w tym w zakresie rynków priorytetowych:

– zdobycie udziału na rynku angielskim, a także rozwój działalności eksportowej na rynku niemieckim i włoskim,

– pozyskanie po jednym strategicznym dystrybutorze produktów BIBP na każdym z rynków docelowych,

– wzrost przychodów z eksportu na poziomie ok. 15 % w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

– rozbudowa sieci sprzedaży.

Cele jakościowe:

– pozyskanie wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach docelowych,

– zwiększenie rozpoznawalności firmy BIBP na rynkach docelowych,

– zacieśnienie współpracy z parterami handlowymi.

Wartość projektu: 393 482,83 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 147 996,45 PLN