Dotacje

Zator, 26.01.2021

 

Tytuł operacji: „Wdrożenie do produkcji firmy BIBP Sp. z o.o. nowego produktu w postaci kraników zamykających w opakowaniach bag-in-box dzięki zakupowi nowoczesnej wtryskarki”

Celem operacji jest rozwój działalności gospodarczej poprzez wdrożenie do produkcji nowego produktu dzięki zakupowi innowacyjnego urządzenia oraz utworzenie nowych miejsc pracy do momentu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Jako główne cele jakie zamierza przedsiębiorstwo osiągnąć poprzez realizację operacji można wskazać:

– rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa – w wyniku realizacji inwestycji i nabyciu nowoczesnej wtryskarki, Wnioskodawca wdroży do produkcji własnej kraniki do opakowań bag-in-box, które produkuje firma. Po wdrożeniu produkcji kraników firma uniezależni się od poddostawców i będzie mogła we własnym zakresie produkować kompletne opakowanie bag-in-box.

– zapewnienie najwyższej jakości produktów ze względu na uzyskanie wpływu i kontroli nad całością procesu produkcyjnego opakowania.

– podniesienie jakości organizacji procesu produkcyjnego – do chwili obecnej kraniki do worków były kupowane od firm zewnętrznych, co niesie ze sobą trudności organizacyjno – logistyczne

– zwiększenie wydajności produkcyjnej w aspekcie ilościowym i czasowym – dzięki wdrożeniu do produkcji kranika do worków bag-in box możliwa będzie realizacja większej ilości zleceń, a także ich realizacja w krótszym czasie. Nie będzie bowiem konieczności czekania na dostawy kraników od dostawców

– minimalizacja kosztów produkcji – oszczędność będzie wynikała z zastosowania wysokowydajnej i ekonomicznej wtryskarki, której zastosowanie umożliwi wykonanie dużej ilości wyrobów o najwyższej jakości w krótkim czasie. Dzięki temu firma będzie miała możliwość zaoferowania klientom bardzo atrakcyjnej ceny jednostkowej swoich produktów, a także zachowanie cen na konkurencyjnym poziomie.

Wartość operacji: 477 429,08 PLN

Wartość uzyskanego dofinasowania: 155 067,00 PLN

Projekt współfinansowany w ramach programu „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020

 

Zator 11.01.2021

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma BIBP Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1.Poszerzenie know-how firmy w zakresie wprowadzenia nowej technologii walidacji skuteczności sterylizacji opakowań metodą radiacyjną z wykorzystaniem mikroorganizmów endemicznych izolowanych ze środowiska produkcji
2.Docelowe wdrożenie do procesu produkcyjnego firmy nową innowacyjną technologię produkcji wykorzystującą nowy system walidacji
3.Umożliwienie wprowadzania innowacji technologicznych pozwalających na elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku oraz dywersyfikacja oferty produktowej firmy

Realizacja projektu przyczyni się również do wzmocnienia aktywności gospodarczej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez:

1. Zwiększenie poziomu doinwestowania firmy o wartość prowadzonych usług proinnowacyjnych
2. Zwiększenie sprzedaży
3. Pozyskanie nowych rynków zbytu zwłaszcza na rynkach zagranicznych
4. Zwiększenie poziomu sprzedaży przedsiębiorstwa

Przedmiotem usługi będzie przygotowanie dokumentacji pod zgłoszenie patentowe technologii walidacji skuteczności sterylizacji opakowań metodą radiacyjną będącej efektem prac B+R w Centrum Badawczo Rozwojowym opakowań bag in box dla przemysłu. W ramach świadczonych usług zostaną przygotowane następujące dokumenty potrzebne do zgłoszenia w Urzędzie Patentowy RP:
– wykonania badania ze stanu techniki (zwieńczonego raportem zawierającym elementy oceny zdolności patentowej rozwiązania),
– przygotowania zgłoszenia wynalazku i jego zgłoszenie, usługi obejmują pomoc prawną i techniczną świadczoną przez rzecznika patentowego w zakresie niezbędnym do przygotowania zgłoszenia:

  • pomoc prawna polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii
    prawnych, badaniu stanu prawnego przedmiotu własności przemysłowej, zastępstwie prawnym i procesowym
    (w okresie realizacji projektu);
  • pomoc techniczna polega w szczególności na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony
    przedmiotów działalności twórczej przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania, badaniu zakresu ich
    ochrony, prowadzeniu poszukiwań dotyczących stanu technik

Wartość projektu: 7 380,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 5 100,00 PLN

Zator 07.10.2020

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w formie zapytania ofertowego

Zator 24.09.2020

W związku z realizacją projektu pt.: „Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy BIBP Sp. z o.o. poprzez zakup nowoczesnej wtryskarki, wdrożenie do produkcji nowego produktu, a także utworzenie nowych miejsc pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Załączniki:

Zator 11.02.2020

W związku z realizacją projektu w ramach działania Bon Na Innowacje PARPZwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na wykonanie badań zgodnie z przedstawionym zapytaniem ofertowym.

Zator 20.02.2020

Informujemy o zakończeniu postępowania przetargowego w związku z realizacją projektu w ramach działania Bon Na Innowacje PARP.

Strony, które wygrały postępowanie zostały poinformowane o wynikach konkursu.

Załączniki:


Zator, 16.01.2020

W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki:

Informacja:


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma BIBP Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, w tym w zakresie rynków priorytetowych – zdobycie udziału na rynkach Rosji oraz Włoch, a także rozwój działalności eksportowej na rynku niemieckim.

Cele sprzedażowe:

– pozyskanie po dwóch strategicznych dystrybutorów produktów BIBP na każdym z rynków docelowych,

– wzrost przychodów z eksportu na poziomie ok. 15 % w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

– rozbudowa sieci sprzedaży

Cele jakościowe:

– pozyskanie wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach docelowych

– zwiększenie rozpoznawalności firmy BIBP na rynkach docelowych

– zacieśnienie współpracy z parterami handlowymi.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę BIBP. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów, potencjału rozwojowego firmy wykazała, że koniecznym warunkiem rozwoju firmy jest rozwój jej działalności eksportowej. Dlatego w ramach opracowanego planu rozwoju eksportu firma weźmie udział w 5 targach branżowych w charakterze wystawcy (oraz inne działania uzupełniające, nie będące jednakże przedmiotem niniejszego projektu). Realizacja PRE pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa, zwiększenie płynności finansowej i stabilności przychodów poprzez minimalizację efektów fluktuacji rynku

Wartość projektu: 482 672,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 199 352,44 PLN


W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O., ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe:

1. Informacja:


W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.,” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe:

1. Informacja:


W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O., ”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe:

1. Informacja:


Zator, 05.08.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O., ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe:

1. Informacja:Zator, 31.05.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach 2 Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0089/2017-00)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na : tester zrzutowy

Zapytanie ofertowe:

Protokół z wyboru oferty:

10.06.2019


Zator, 03.06.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach 2 Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0089/2017-00)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na : Komora Laminarna

W dniu 19/06/19 zakończono postępowanie przetargowe komory laminarnej. Wyniki zamieszczono w protokole.

Protokół z zakończenia postępowania przetargowego: 20190621131745038_0001, 20190621131745038_0002

Zapytanie ofertowe:

Pozostałe dokumenty:


Zator, 31.05.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach 2 Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0089/2017-00)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na: tester zrzutowy

Zapytanie ofertowe:


Zator, 25.01.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu – mikroskop

Kod CPV – 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Zapytanie ofertowe

Zator, 04.02.2019

Protokół z wyboru oferty


Zator, 01.12.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 20.11.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 22.02.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 25.01.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na: Bojler wraz z nagrzewnicą imitujący proces pasteryzacji.

Kod CPV-CPV 38970000-5, badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Protokół z wyboru oferty


Zator, 25.01.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na lumitester

Zator, 04.02.2019


 

Zator, 16.01.2020

W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki:

1. Informacja:


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 firma BIBP Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach 3 Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.2 „Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP”

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój działalności eksportowej firmy, w tym w zakresie rynków priorytetowych – zdobycie udziału na rynkach Rosji oraz Włoch, a także rozwój działalności eksportowej na rynku niemieckim.

Cele sprzedażowe:

– pozyskanie po dwóch strategicznych dystrybutorów produktów BIBP na każdym z rynków docelowych,

– wzrost przychodów z eksportu na poziomie ok. 15 % w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu,

– rozbudowa sieci sprzedaży

Cele jakościowe:

– pozyskanie wiarygodnych partnerów handlowych na rynkach docelowych

– zwiększenie rozpoznawalności firmy BIBP na rynkach docelowych

– zacieśnienie współpracy z parterami handlowymi.

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę BIBP. Analiza pozycji konkurencyjnej firmy i jej produktów, potencjału rozwojowego firmy wykazała, że koniecznym warunkiem rozwoju firmy jest rozwój jej działalności eksportowej. Dlatego w ramach opracowanego planu rozwoju eksportu firma weźmie udział w 5 targach branżowych w charakterze wystawcy (oraz inne działania uzupełniające, nie będące jednakże przedmiotem niniejszego projektu). Realizacja PRE pozwoli na pozyskanie nowych rynków zbytu, zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa, zwiększenie płynności finansowej i stabilności przychodów poprzez minimalizację efektów fluktuacji rynku

Wartość projektu: 482 672,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 199 352,44 PLN


W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe:

1. Informacja:


W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe:

1. Informacja:


Zator, 05.08.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zapytanie ofertowe:

Informacja:


W związku z realizacją projektu pt.: „WDROŻENIE STRATEGII WEJŚCIA NA NOWE RYNKI ZAGRANICZNE DLA BIBP SP.ZO.O.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach REGIONALNEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2. Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe:

Informacja:Zator, 31.05.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach 2 Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0089/2017-00)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:

Zapytanie ofertowe:

Zator, 10.06.2019

Protokół z wyboru oferty:


Zator, 03.06.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach 2 Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0089/2017-00)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na: Komora Laminarna

Zapytanie ofertowe:

Pozostałe dokumenty:

W dniu 19/06/19 zakończono postępowanie przetargowe komory laminarnej. Wyniki zamieszczono w protokole.

Protokół z zakończenia postępowania przetargowego: 20190621131745038_0001, 20190621131745038_0002


Zator, 31.05.2019

W związku z realizacją projektu pt.: „UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII PAKOWANIA BAG IN BOX DLA PRZEMYSŁU” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 w ramach 2 Osi priorytetowej „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”, (nr projektu: POIR.02.01.00-00-0089/2017-00)

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty techniczno-cenowej na:

Zapytanie ofertowe:


Zator, 25.01.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu – mikroskop

Kod CPV – 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).

Zapytanie ofertowe

Zator, 04.02.2019

Protokół z wyboru oferty


Zator, 01.12.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 10.12.2018

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 20.11.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 22.02.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na doposażenie laboratorium badawczo-rozwojowego w ramach realizowanego projektu.

Protokół z wyboru oferty


Zator, 25.01.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na: Bojler wraz z nagrzewnicą imitujący proces pasteryzacji.

Kod CPV-CPV 38970000-5, badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne

Protokół z wyboru oferty


Zator, 25.01.2019

Zapraszamy do składania ofert techniczno-cenowych na lumitester

Zator, 04.02.2019