Regulamin konkursu „Stwórzmy razem firmę przyjazną środowisku” BiBP Sp. z o.o.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma BiBP Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze, NIP: 5492437589.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest polubienie naszego fanpage’u na Facebooku:

https://www.facebook.com/producentbaginbox/

 1. Konkurs trwa do 31 sierpnia do końca dnia.
 2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bibp.pl oraz na naszym profilu na Facebooku.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wysłaniu drogą mailową (na adres: marketing@bibp.pl) pomysłu dotyczącego poprawy wpływu działalności firmy BiBP Sp. z o.o. na środowisko. Pomysł ten powinien zostać odpowiednio uzasadniony zarówno pod względem jego wdrożenia jak i rezultatów, które mogą zostać dzięki niemu osiągnięte.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 3. W konkursie zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców, którzy zajmą odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce.
 4. Najlepsze prace konkursowe zostaną wybrane przez Dział Marketingu firmy BiBP Sp. z o.o.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości mailowej.
 6. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach.
 7. Zgłoszenia zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodami w konkursie są:

I MIEJSCE

– 500 zł

– bilety do parku Zatorland (4 sztuki)

– nocleg w River Park w Zatorze (dla 4 osób)

– zestaw gadżetów

– dyplom „Zielony Ambasador firmy BiBP”

II MIEJSCE

– bilety do parku Zatorland (4 sztuki)

– zestaw gadżetów

– dyplom „Zielony Ambasador firmy BiBP”

III MIEJSCE

– bilety do parku Zatorland (2 sztuki)

– zestaw gadżetów

– dyplom „Zielony Ambasador firmy BiBP”

 1. Nagrody zostaną wysłane Zwycięzcom.
 2. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na fanpage’u na Facebooku.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 5. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@bibp.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis (RELAMACJA – KONKURS).
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest BiBP Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez BiBP Sp. z o.o.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcy (oraz innych nagrodzonych osobach), a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage’u BiBP Sp. z o.o.

https://www.facebook.com/producentbaginbox/ oraz na stronie internetowej www.bibp.pl

 1. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.